Polityka Prywatności alezwierzaki.pl

W świetle przepisów administratorem Państwa danych osobowych jako klientów jest Małgorzata Kulpa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ale Zwierzaki Małgorzata Kulpa z siedzibą w Chwaszczynie (80-209) przy ul. Węglowej 5. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”).

 1. Cel oraz czas przetwarzania danych osobowych naszych Klientów zgodnie z art.6 RODO

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. 

 1. Które dane należy nam podać?

Do realizacji umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu nr 1 (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zrealizujemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na realizację umowy, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy np. mogli zadzwonić pod nr kontaktowy.

 1. Dodatkowe informacje o danych osobowych

Dotyczy to sytuacji, jeżeli zamówicie Państwo dodatkowe  towary  lub usługi nie objęte dotychczasową umową.

 1. Komu przekazujemy Państwa dane:

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 • Obsługującym nasze systemy teleinformatyczne

 • Podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług telekomunikacyjnych

 • Podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą siec teleinformatyczną

 • Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

Innym administratorom:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,

 • podmiotom nabywającym wierzytelność w przypadku braku zapłaty przez Państwa

 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych.

 1. Dane z innych źródeł

5.1. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas jej trwania będziemy wykorzystywać informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców CEIGD oraz z bazy GUS (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

5.2. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych oraz podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celach np. marketingowych.

5.3. Jeżeli zapłacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub innych instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia poprawności zapłaty, ewentualnego zwrotu, w celu ustalenia dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

 1. Polityka Firmy nie przewiduje przekazywania Państwa danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia:

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,

 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,

 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nie usuwanie danych – stosownie do wniosku), 

 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO) Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres email: sklep@alezwierzaki.pl.

 

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez Państwa danych do celu ich przetwarzania. 

 1. Prawo sprzeciwu.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w niniejszej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wobec prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 1. Zgoda.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 1. Skarga.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Kontakt i informacje.

Nasze dane kontaktowe:

Ale Zwierzaki

ul. Ułańska 9

89-200 Kołaczkowo

sklep@alezwierzaki.pl

 1. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w  politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.  Jednocześnie administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. 

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy , którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

 • System IT sklepu alezwierzaki.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 1. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w , dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać dane.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 • imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 • e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepu alezwierzaki.pl ;

 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Ale Zwierzaki  i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

 • numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży. 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Ale Zwierzaki i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 • imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

InPost Paczkomaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000418380, NIP: 6793081395

 

iMoje ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. 

 

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w  lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.  

D. alezwierzaki.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Ale Zwierzaki automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z alezwierzaki.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na  i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji  w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

E. alezwierzaki.pl (cookies)

Ale Zwierzaki wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia  rozpoznania Ciebie i dostosowania  do Twoich potrzeb.

Ale Zwierzaki wykorzystuje cookies do:

 • zapamiętania zalogowania;

 • zapamiętania zawartości Twojego koszyka;

 • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania ;

 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania alezwierzaki.pl.

 

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Ale Zwierzaki nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Ale Zwierzaki chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

F. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez alezwierzaki.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w  chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. 

 1. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów alezwierzaki.pl

 Ale Zwierzaki bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w alezwierzaki.pl linki do innych stron internetowych. Ale Zwierzaki nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

 1. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym,  dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz:

 

 1. iMoje ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

 2. Twisto Polska Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Puławskiej 2, 02-566, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970.

 

w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w następujących cenach:

 1. Przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z :

  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Ale Zwierzaki usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit f) RODO)

  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Ale Zwierzaki przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Ale Zwierzaki, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 2. przekazania danych osobowych Użytkowników do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Ale Zwierzaki, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

 1. Zmiana polityki bezpieczeństwa alezwierzaki.pl

Ale Zwierzaki zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu alezwierzaki.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Ale Zwierzaki powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności. 

 1.   Kontakt

Sklep alezwierzaki.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail sklep@alezwierzaki.pl.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 6840 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-20
Ok
2024-07-19
Wszystko ok, szybko, polecam :)
pixel